Podpora rodovej rovnosti

Share Article

Inštitút ľudských práv v partnerstve v nórskou organizáciou KUN – Centrum pre rovnosť a rozmanitosť (www.kun.no) je úspešným uchádzačom o podporu projektu zo schémy Nórskych grantov na Slovensku.


Nórske granty logo

Read this article in English.

Read

Inštitút ľudských práv v partnerstve v nórskou organizáciou KUN – Centrum pre rovnosť a rozmanitosť (www.kun.no) je úspešným uchádzačom o podporu projektu zo schémy Nórskych grantov na Slovensku. V rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie organizuje projekt „Podpora rodovej rovnosti“.

Ak má byť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti totiž úspešné, musí ju podporovať celá spoločnosť a je potrebné vyvinúť úsilie na formovanie a vzdelávanie verejnosti smerom k jej scitlivovaniu. Projekt vypĺňa túto medzeru a reaguje na reakciu rôznych extrémistických skupín na Slovensku, ktoré vo verejnom diskurze úspešne očierňujú koncept rodovej rovnosti. Projekt sa osobitne zameriava na zvýšenie informovanosti o tom, čo je rodová rovnosť, prečo je dôležitá z hľadiska spravodlivosti, ľudských práv a slobody, a že je posilnením spoločnosti a podporou slobody výberu pre obe pohlavia, mužov i ženy.

Je potrebné čeliť šíreniu konšpirácie o tzv. „džender ideológii“, aby nebola jediným hlasom rezonujúcim v spoločnosti. Je dôležité vzdelávať o opaku a demaskovať tieto pokusy o znevažovanie rodovej rovnosti.

Naším cieľom je dosiahnuť tento cieľ pomocou 4 súborov aktivít:

 • dvojstupňová malá online kampaň založená na analýze dostupného toxického obsahu, odhalenie hlavných „protiargumentov“ a ich zverejnenie vo forme online infografiky, ktorá spája zvyšovanie povedomia o rodovej rovnosti s rastúcim povedomím o fake news. Druhým krokom bude spustenie kampane na Instagrame pre mladých ľudí a mladých dospelých, aby sa zamysleli nad predsudkami, ktoré v živote cítili a spoznali.
 • on-line kampaň pozostávajúca zo série obsahov – videí na rôzne témy objasňujúce rodovú rovnosť pre sociálne médiá (YouTube, Facebook, Instagram), zameraných na mladých ľudí do 35 rokov
 • séria vzdelávacích workshopov k rodovej rovnosti na stredných školách s osobitným zameraním na školy s vysokým percentom rómskych žiakov a žiačok
 • prenos know-how z Nórska so skúsenými odborníčkami na rodovú rovnosť vo forme odborných konferencií a vstup do materiálov kampane a vzdelávacích materiálov

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 170 000 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov (Inštitút ľudských práv) a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
 2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
 3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
 4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
 5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 170 000 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
 2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
 3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
 4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
 5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločným úsilím k
zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe

You might also like

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaže I. Úvod Všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre súťaže  vykonávané v rámci aktivít Inštitútu ľudských práv o.z., pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak.

#Mindey

@mindey