Read this page in English.

Základné informácie

Inštitút ľudských práv v partnerstve v nórskou organizáciou KUN – Centrum pre rovnosť a rozmanitosť (www.kun.no)   je úspešným uchádzačom o podporu projektu zo schémy Nórskych grantov na Slovensku. V rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie organizuje projekt „Podpora rodovej rovnosti“. 

Názov projektu:
Propora rodovej rovnosti (PRR)

Program:
Domáce a rodovo podmienené násilie

Kraj realizácie projektu:
Bratislavský

Okres realizácie projektu:
Bratislava I

Plánované ukončenie projektu:
30.04.2024

Prijímateľ:
Inštitút ľudských práv

Webová stránka projektu:
www.ludskeprava.sk

Projektová zmluva:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5892378/

Kontakt prijímateľa:

Inštitút ľudských práv – Human Rigths Institute je registrovaný Ministerstvom vnútra ako občianske združenie, podľa Zákona č. 83/1990 Zb.z. o združovaní občanov.

Adresa: Karpatská 23, 811 05 Bratislava

E-mail: info@ludskeprava.sk
Web: www.ludskeprava.sk
Facebook: facebook.com/ludskeprava
Twitter: twitter.com/ludskeprava
Instagram: instagram.com/ludskeprava.sk

IČO: 42260361
DIČ: 2023516968

 

Ak má byť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti totiž úspešné, musí ju podporovať celá spoločnosť a je potrebné vyvinúť úsilie na formovanie a vzdelávanie verejnosti smerom k jej scitlivovaniu. Projekt vypĺňa túto medzeru a reaguje na reakciu rôznych extrémistických skupín na Slovensku, ktoré vo verejnom diskurze úspešne očierňujú koncept rodovej rovnosti. Projekt sa osobitne zameriava na zvýšenie informovanosti o tom, čo je rodová rovnosť, prečo je dôležitá z hľadiska spravodlivosti, ľudských práv a slobody, a že je posilnením spoločnosti a podporou slobody výberu pre obe pohlavia, mužov i ženy.

Je potrebné čeliť šíreniu konšpirácie o tzv. „džender ideológii“, aby nebola jediným hlasom rezonujúcim v spoločnosti. Je dôležité vzdelávať o opaku a demaskovať tieto pokusy o znevažovanie rodovej rovnosti.

Naším cieľom je dosiahnuť tento cieľ pomocou 4 súborov aktivít:

 • dvojstupňová malá online kampaň založená na analýze dostupného toxického obsahu, odhalenie hlavných „protiargumentov“ a ich zverejnenie vo forme online infografiky, ktorá spája zvyšovanie povedomia o rodovej rovnosti s rastúcim povedomím o fake news. Druhým krokom bude spustenie kampane na Instagrame pre mladých ľudí a mladých dospelých, aby sa zamysleli nad predsudkami, ktoré v živote cítili a spoznali.
 • on-line kampaň pozostávajúca zo série obsahov – videí na rôzne témy objasňujúce rodovú rovnosť pre sociálne médiá (YouTube, Facebook, Instagram), zameraných na mladých ľudí do 35 rokov
 • séria vzdelávacích workshopov k rodovej rovnosti na stredných školách s osobitným zameraním na školy s vysokým percentom rómskych žiakov a žiačok
 • prenos know-how z Nórska so skúsenými odborníčkami na rodovú rovnosť vo forme odborných konferencií a vstup do materiálov kampane a vzdelávacích materiálov

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 282 517 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 42 378 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov (Inštitút ľudských práv) a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
 2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
 3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
 4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
 5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 282 517 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 42 378 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
 2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
 3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
 4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
 5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločným úsilím k
zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe