Rodová rovnosť je dôležitou témou, ktorá sa týka nás všetkých, a preto pokladáme za nevyhnutné, aby sme o tejto téme viedli diskusie a vzdelávali sa v nej. V rámci tohto úsilia sme mali možnosť organizovať v školskom roku 2022/2023 prednášky spojené s diskusiou pre študentov a študentky stredných škôl. Do aktivity sa v danom školskom roku zapojilo 15 škôl a stovky študentov a študentiek, z viac ako desiatich okresov na Slovensku.

Prednášky, ktoré sme organizovali v rámci projektu Podpora Rodovej Rovnosti-Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, boli príležitosťou pre študentov a študentky aby okrem získania teoretických poznatkov na danú tému, otvorene diskutovali o výhodách a dôležitosti rodovej rovnosti v dnešnej spoločnosti.

V rámci prednášok a diskusií sa zameriavame aj na rodové stereotypy a predsudky, ktoré s nimi úzko súvisia. Často v spoločnosti vidíme, že tieto stereotypy nás obmedzujú a neumožňujú nám plne rozvíjať náš potenciál. Počas prednášok aktívne diskutujeme o tom, ako tieto stereotypy ovplyvňujú naše rozhodovanie a postoj k rôznym povolaniam a záujmom, ako vytvoriť inkluzívne prostredie na školách a ako podporovať rovnaké príležitosti pre všetkých.

V prípade záujmu o prednášku a dostupnosti voľných termínov v školskom roku 2023/2024 nás neváhajte kontaktovať na info@ludskeprava.sk

 

 

——————————————————————————

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 170 000 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

 

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.