Naša organizácia považuje prácu s mladými ľuďmi a najmä vzdelávanie k ľudským právam za mimoriadne dôležité. Z tohto dôvodu už od roku 2012 bezplatne poskytujeme školám na Slovensku publikácie o rôznych aspektoch ľudsko-právnej tematiky. Momentálne ponúkame stredným školám prednášky o rovnosti mužov a žien v súčasnej spoločnosti (stereotypy vs. realita, platové rozdiely, situácia v iných krajinách).

 

Rozsah prednášky je v hranici jednej vyučovacej hodiny a pre študentov/ky by bola možnosť zapojiť sa do diskusie. Tieto aktivity sú súčasťou projektu Podpora rodovej rovnosti (https://www.podporarodovejrovnosti.sk), ktorý je financovaný Ministerstvom investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR z Nórskych fondov a prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR.

Ak by ste o prednášku mali záujem, vyberte si prosím termín prednášky, ktorý by Vám vyhovoval. V prípade záujmu sa vieme prispôsobiť a naplánovať pre Vás prednášku vo vyhovujúcom čase a dátume.

 

Kontakt – prednášky:

Ing.Dominika Stuchlíková

dominika@ludskeprava.sk

 

 

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 170 000 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.