Study trip Nórsko

Inštitút ľudských práv nedávno uskutočnil študijnú návštevu Nórska zameranú na pochopenie a začlenenie rodovej rovnosti do vzdelávania. Táto návšteva, ktorá sa uskutočnila od 13. do 16. decembra 2023, zahŕňala aktivity v Osle a Hamare a ponúkla našej organizácií hĺbkový pohľad na nórsky prístup k začleňovaniu rodovej rovnosti do vzdelávacích systémov.

Study trip sme začali návštevou riaditeľstva pre vzdelávanie v Hamare. Tu sme skúmali začlenenie rodovej rovnosti do nórskeho zákona o vzdelávaní a zákona o univerzitách vrátane aspektov hodnotenia kvality, plánovania a monitorovania. Toto zasadnutie viedla Anette Schjerpen Hoel a ponúkla nám komplexný pohľad na prístup nórskej vlády k rodovej iluzívnosti vo vzdelávaní.

Následne sme absolvovali produktívne stretnutie s Regional Equality Centre, KUN a Distinkt Consulting. Toto zapojenie umožnilo výmenu skúseností a metód súvisiacich s rodovou rovnosťou.

Následujúci deň sme sa stretli so zástupkyňami Pedagogickej fakulty Univerzity Oslo Met. Diskusie boli zamerané najmä na školenia o rodovej rovnosti pre učiteľov, začlenenia týchto princípov do učebných osnov a povinného plánu rodovej rovnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktorý stanovuje zákon o vysokých školách. Stretnutie viedla Anna Hagen Tønder z OsloMet.

Mimoriadne pôsobivá bola naša návšteva projektu Dembra v Centre holokaustu vo Villa Grande, ktorú viedol Peder Eirik Nustad. Zameranie projektu na inklúziu, výchovu k demokracii a antidiskrimináciu v školách nám poskytlo praktické modely, ktoré by sa dali určite v budúcnosti prispôsobiť slovenskému vzdelávaciemu kontextu.

Deň sme ukončili stretnutím v Európskom centre Wergeland. Tu sme hlbšie prenikli do ich prístupu k ľudským právam a výchove k občianstvu, pričom sme skúmali kompetencie pre demokratickú kultúru. Diskutovalo sa aj o online platforme centra a projekte EEA „Podpora rodovej rovnosti“, ktorý nám ponúkol ďalšie zdroje a rámce na implementáciu.

Naším cieľom je pretaviť poznatky a modely pozorované v Nórsku do konkrétnych kurzov a iniciatív, ktoré podporujú rodovú rovnosť na slovenských školách. Očakávaným výsledkom je podpora zvýšeného povedomia v rámci škôl a vzdelávacích systémov o dôležitosti „rodovej optiky“ vo vzdelávaní.

Záverom možno konštatovať, že študijná návšteva Inštitútu ľudských práv v Nórsku nás vybavila cennými poznatkami a stratégiami na posilnenie rodovej rovnosti vo vzdelávaní. Tieto poznatky by sme radi začlenili do našich prebiehajúcich a budúcich projektov a prispeli tak k iluzívnejšiemu a spravodlivejšiemu vzdelávaciemu prostrediu na Slovensku.

Táto forma spolupráce s KUN je integrálnou súčasťou projektu Podpora Rodovej Rovnosti. Partnerstvo s nórskou stranou je cenným prínosom pre Inštitút ľudských práv v rôznych oblastiach ale najmä prináša inovatívne perspektívy do procesu implementácie projektu GEP.