Podpora Rodovej Rovnosti Rodová rovnosť na Slovensku

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti-Rodová rovnosť na Slovensku

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.