Read this article in Slovak.

Gender equality in Norway – an example for Slovakia?

The level of women’s rights in Scandinavia is legendary, but how does it look like in reality? What can we all take inspiration from? What are the benefits for men and why is gender equality good for business too? What can Slovakia take as an example and what can be avoided? Journalist Lýdia Kokavcová will discuss with Norwegian experts Arnhild Hole and Karin Hovde, and there will be room for questions from the audience.

The discussion will take place on Wednesday 29thSeptember 2021 at 19:00 in Bratislava’s KC Dunaj on the occasion of the launch of our new project Gender Equality Promotion (GEP).

The event will be in English (without translation). Entrance is free. The discussion is part of the project Gender Equality Promotion (GEP) co-financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the State Budget of the Slovak Republic. The discussion will take place in a hybrid format, i.e. on-site, but also online on our Facebook page facebook.com/ludskeprava, where it will also be possible to ask questions.

 

Discussion recording: facebook.com/ludskeprava/videos/364028742089824

The outputs of the project Promoting Gender Equality present the views of its authors and/or Human Rights Institute and the Program Administrator is not responsible for their content.

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 282 517 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 42 378 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe